Úroveň členství změnit

You have selected the Elite CZ membership level.

Cena za členství je nyní 12 590,00 Kč.

Chcete použít slevový kód?


Informace o účtu Již nějaký účet máte? Přihlaste se zde

NECHTE TO PRÁZDNÉ

Osobní informace


Fakturační adresa

Platební informace We accept all major credit cards


Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tato smluvní ujednání (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o nákupu uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Předmětem smlouvy o nákupu je nákup a prodej online produktů v elektronickém obchodě na internetové stránce www.eliteclassacademy.com nebo produktů v elektronické podobě nahrávaných na elektronickém médiu (dále jen „Produkty“ v příslušných gramatických tvarech). Kupujícím je každá osoba, která splní podmínky uvedené v následujícím bodě těchto Obchodních podmínek.

2. Objednání produktu a uzavření kupní smlouvy

Elektronické objednání je platné až po vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených při vyplňování objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není vyžadováno formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním Produktu.

3. Cena produktů

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou v internetovém obchodě Prodávajícího v době objednání Produktů. Kupující obdrží Produkt za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na tiskařské chyby. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé kupní ceny na běžný účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je zároveň daňovým dokladem a je zaslána kupujícímu elektronicky. Na žádost kupujícího je možné fakturu zaslat také poštou. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4. Autorská práva Prodávajícího a smluvní pokuta za jejich porušení

Produkty, které jsou předmětem prodeje na této stránce, jsou výhradním duševním vlastnictvím Prodávajícího ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.. Autorský zákon. Kupující je oprávněn používat poskytnuté Produkty výhradně pro vlastní účely. Není oprávněn Produkty jakýmkoli způsobem šířit ani zprostředkovávat třetím osobám. V případě porušení autorských práv Prodávajícího jakýmkoli způsobem je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny Produktu.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Produktu pokud k tomu má řádný důvod. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, vše, co získal na základě smlouvy, včetně Produktů, které mu byly dodány, v původním stavu. Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží. Peněžní prostředky, které Prodávající obdržel od Kupujícího na základě smlouvy, mu Prodávající vrátí stejným způsobem, kterým je obdržel.

6. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění těchto Obchodních podmínek. Všechny změny a doplnění těchto Obchodních podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Na vztahy upravené těmito Obchodními podmínkami se vztahuje právo České republiky. Spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti s uzavřenou smlouvou budou řešeny před českými soudy.

7. Dodání produktu

Prodávající je povinen dodat Produkt Kupujícímu v souladu s objednávkou do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodání Produktu v uvedené lhůtě má Kupující právo na odstoupení od smlouvy.

8. Reklamace

Prodávající odpovídá za to, že Produkt bude při dodání splňovat specifikaci uvedenou na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující je povinen prověřit neprodleně po převzetí Produktu jeho stav. Reklamace vad, které byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při řádné prohlídce při převzetí Produktu, se nepřijímají. Kupující je povinen oznámit vady na Produktu Prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí Produktu.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu a za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů Prodávajícího.

10. Způsob platby

Platby za zboží lze provádět následujícími způsoby:

a) Platební brána Stripe: Platby kreditními/debetními kartami jsou zpracovávány prostřednictvím platební brány Stripe. Platební údaje jsou šifrovány pomocí šifrovací technologie SSL a jsou bezpečně zpracovány. Platba kartou je rychlá a pohodlná možnost pro zákazníky.

b) Bankovní převod: Po domluvě předem je možné provést platbu bankovním převodem na český bankovní účet nebo zahraniční IBAN, pokud se jedná o platbu v eurech (EUR). Údaje potřebné pro provedení platby budou poskytnuty Kupujícímu v mailu po dohodě s prodejcem. Platba bankovním převodem může vyžadovat několik pracovních dnů a zboží bude odesláno po obdržení platby.

c) Platba kryptoměnami: Kromě tradičních platebních metod je možnost platit také kryptoměnami, jako jsou Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP atd. Adresy pro platby kryptoměnami budou dostupné při domluvě předem. Po potvrzení platby kryptoměnami může být zpracování objednávky zpožděno kvůli časovému potvrzení transakce v síti kryptoměny.

11. Kontaktní údaje prodejce

Prodávající: Tomáš Kryčfalušij
Adresa: Český Dub II 113, 463 43, Český Dub
IČO: 21239983
Email: support@eliteclassacademy.com

12. Změna obchodních podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit tyto Obchodní podmínky. Změny nebo doplnění Obchodních podmínek budou účinné okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující je povinen se s novou verzí Obchodních podmínek seznámit. Pokud Kupující nesouhlasí s novou verzí Obchodních podmínek, má právo od smlouvy odstoupit.

13. Závěrečná ustanovení

Veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z kupní smlouvy nebo s ní související budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud nedojde k dohodě, budou spory předány k řešení příslušnému soudu.

Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího. V případě rozdílu mezi verzí Obchodních podmínek v jiném jazyce a českém jazyce má platnost verze v českém jazyce.

Tato verze Obchodních podmínek je platná od 4. března 2024.